منو
مرمت و شستشوی فرش

انواع ریشه دوزی

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

ریشه دوزی به سه طریق انجام می شود


1_ریشه دوزی به شیوه بطلمه
این روش بیشتر در سر قالی هایی صورت می گیرد که ریز بافت وبا رجشمار بالا باشند ،یا به سبب سفت بودن قالی سوزن در داخل فرش فرو نرود . برای جلو گیری از ترکیدگی در ریشه هاو ازهم پاشیدن گره هادر هنگام حرکت سوزن و نخ چله ی مناسب با قالی ،از این روش استفاده می شود

ریشه دوزی به صورت بطلمه در فرش تخت
وسایل مورد نیاز
1_تخته شیب دار
2_سوزن متناسب با قالی
3_نخ کمکی چله خود قالی
4_نخ بطلمه متناسب با رجشمار قالی
5_دم باریک
6_درفش
7_میخ
1_چکش

طریقه آماده کردن قالی
ابتدا قالی را از پشت برروی میز یا زمین پهن می کنند سپس سر ریشه ها را تمییز کرده ،چله های اضافی را چیده و بر روی

تخته شیب داربادمیخ نصب می کنند .به طوری که قدالی صاف بر روی تخته قرار می گیرد ،متناسب با اندازه ای که در نظراستسر ریشه قراد گیرد بر روی تخته میخ نصب می شود .
ریشه دواندن به صورت بطلمه درقالی تخت
نخست نخ  چله به اولین میخ گره زده می شود. در مرحله دوم ،سوزن نخ شده  با نخ چله کاشان ب ابریشم با جدول متناسب  با جدول یک را ،چند رج پایین تر از قسمت ریسه ها به صورت مورب داخل فرش فرو کرده و از چند رج پایین تر از اولین ریشه  که قرار است عمل روی آن انجام گیرد ،خارج می کنند . مجددا" از محل خروج ،سوزن را داخل قالی کرده و در امتداد چله ی اول از داخل از داخل گره ها و پود ها حرکت داده واز سر ریشه اولین سر ریشه یعنی لبه ی قالی خارج می سازند .نخ کمکی یا نخ بطلمه سوزن دار را به دورنخ چله ای که به میخ سر آن وصل شده است دور می زنند و سوزنرا وارد ریشه می سازنندو از چندین رج در امتدادچله ی دوم عبور داده و از فرش خارج می کنند . دوباره سوزن را درست از همان محل خروج داخل فرش فروکرده و به صورت مورب داخل رج سوم فرو نموده ور امتدادتار یا ریشه سوم نخ را حرکت دادهو از لبه ی قالی خارج می سازند.
از سوی دیگر نخ چله ای که ابتدای آن به میخ تعبیه شده و یک بار نخ بطلمه به دور آن حرکت داده شده است را به دور میخ می پیچند و دوباره نخ کمکی یا بطلمه را به دور نخ چله حرکت  می دهند و داخل ریشه چهارم می کنند و این کار را تا انتها انجام  می دهند.
در هر ردیف از گره هایک رفت و بگشت وجود دارد وهرردیف از گره ها 2بار زیر و رو در روی هم قرار گیرند. شایان ذکر است که در قالی هانباید ورودو خروج سوزن در هر ردیف ازیک رج مشخص باشد ،بلکه این عمل باید به صورت 7و8یا زیگزاک باشد

طریقه بطلمه کردن ریشه در قالی نیم لول
ریشه دوزی به طریقه بطلمه در قالی نیم لول مثل قالی تخت می باشد
توجه: اگر در حین سوزن کاری در ریشه ،چنانچه در پشت فرش نخ بطلمه مشخص شد حتما"با کمک درفش سفید کها را در زیر گره ها پنهان کنید
 روش بطلمه کردن ریشه در قالی لول باف
ابتدا سوزن را چند رج پائین تر از لبه  قالی ،از اولین رجی که سر آن ریشه ندارد داخل قالی فرو می کنیم و در امتداد اولین تار از بین پودهاو گرها عبور می دهند و از لبهی فرش خارج می کنند .در این حالت نخی که به میخ روبروی قالی وصل نموه اند ،نزدیک قالیمی آورند و سوزن بطلمه را به دور نخ چله حرکت داده وار همان محلی که خخارج شده بود ، وارد قالی نموده و دوبارهنخ بطلمه را در امتداد همان تار حرکت می دهند و چند  رج بالاتر از قالی خارج می کنند و سپس سوزن را از همان محل خارج شده وارد قالی کرده و به صورت مورب وارد رج کناری می کنند و از همان محل برای ردیف های بعدی نیز انجام می دهند

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است