منو
دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش دو گره و گره نخودی

توسط Hamed
Ghalikadeh

 دوگره: برای ايجاد دو گره بر روی ريشه های فرش ، تمام ريشه های فرش را به دسته های 2 الی 4 تايی تقسيم ميكنند و اولين دسته را توسط دست چپ می گيرند.

سپس با دست راست نخی شبيه به نخ پود اما با تاب كمتر را توسط انگشت شصت و سبابه گرفته و پس از آن كه آنرا دو دور به دورانگشت ميانه ، سبابه و شصت گردانديم ، اولين دسته 2 يا4 تايی ريشه ها را از داخل آن بيرون آورده ، امتداد نخ را با دست راست می كشيم و به اي ن ترتيب گره ای كه ايجاد شده بر روی اولين دسته ريشه ها قرار می گيرد. اين گره دقيقا به انتهای ريشه ها هدايت می يابد و باعث استحكام گليم باف فرش می گردد. اين عمل به ترتيب بر روی دسته های دوم و سوم و...ريشه های فرش تا به آخر انجام می دهند.

گره نخودی:
برای ايجاد گره نخودی لازم است طول ريشه ها به حد لازم بلند باشد. برای ايجاد اين نوع گره ريشه ها را در دسته های 2 الی 4 تايی گرفته و به صورت متداول به دور يكديگر پيچانده ، گره می زنند. چنانچه فرش قديمی و ريشه های آن كوتاه باشد، ابتدا اقدام به اضافه نمودن ريشه های جديد و بلند در دو طرف فرش می نمايند و سپس به نحو گفته شده گره نخودی می زنیم.

مدرس: هادی پور جهان

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است