منو
کتب و نشریات

ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی پشم گوسفند نایینی برای مصارف قالی و نساجی

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی پشم گوسفند نایینی برای مصارف قالی و نساجی

استاد راهنما: محمدعلی ادریس . علی‌اکبر قره آغاجی | دانشجو: غلامرضا داشاب

این آزمایش به منظور ارزشیابی خصوصیات تکنولوژیکی الیاف پشم گوسفند انجام شد. آزمایش در دو مرحله صورت گرفت ، ابتدا 18 گله از گوسفندان مناطق مختلف استان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند و با توجه به نتایج حاصل، از بین آنها 6 گله به منظور انجام آزمایش اصلی در مرحله دوم انتخاب شدند. در این آزمیاش از 227 راس گوسفند نایینی شامل 191 راس میش و 34 راس قوچ با سنین مختلف استفاده گردید. ابتدا طول دسته الیاف بر روی بدن حیوان با استفاده از خطکش اندازه‌گیری شد، سپس نمونه‌ها از ناحیه پهلو حیوان جمع‌آوری گردید و صفات کیفی الیاف شامل میانگین قطر الیاف و میزان تنوع آن در نمونه‌های پشم، درصد الیاف حقیقی، مدولادار و هتروتیپ ، تعداد فلسها در 100 میکرومتر طول تار، درصد چربی، استحکام تا حد پارگی، درصد ازدیاد طول، میانگین قطر الیاف هتروتیپ و الیاف مدولا اندازه‌گیری گردید. طول دسته الیاف نواحی شانه، پهلو و ران به ترتیب 10/8، 9/71 و 10/99 سانتیمتر بود. میانگین قطر الیاف و میزان تنوع آن 28/51 و 11/19 میکرومتر بدست آمد، که میزان تنوع آن زیاد و باعث کاهش کیفیت الیاف در صنایع نساجی می‌گردد. درصد الیاف حقیقی، مدولادار و هتروتیپ این نژاد به ترتیب 89/53، 5/93 و 4/38 درصد به دست آمد، که درصد الیاف حقیقی کاملا بالا است و به راحتی می‌توان از آنها در صنایع فاستونی استفاده نمود. تعداد فلس در 100 میکرومتر طول لیف به طور متوسط 6/1 بود. استحکام تا حد پارگی و درصد ازدیاد طول الیاف این نژاد به ترتیب cN/dtex1/22 و (n 900)%26/98 تعیین گردید. میانگین قطر الیاف هتروتیپ و میانگین قطر الیاف مدولادار در این نژاد به ترتیب 64/67 و 65/79 میکرومتر محاسبه شد که این موضوع باعث افزایش میانگین قطر سفره پشمی و کاهش کیفیت آن می‌گردد. اثر گله برای تمام صفات اندازه‌گیری شده کاملا معنی‌دار بود (P<0/01) ولی جنس حیوان اثر معنی‌داری بروی صفات مورد مطالعه نداشت .(P<0/05) فصل نمونه‌برداری میانگین قطر الیاف و میزان تنوع آن را به طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار داد (P<0/01)، به طوری که بیشترین میانگین قطر و میزان تنوع قطر الیاف در داخل نمونه‌ها مربوط به اواخر پاییز بود. فصل نمونه‌برداری هم چنین باعث تنوع بسیار شدیدی در درصد اختلاط الیاف و تراکم فلسها شد.(P<0/01) سن حیوان فقط درصد الیاف هتروتیپ را به طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار داد.(P<0/05) همبستگی فتوتیپی بین میانگین قطر سفره پشمی با میانگین قطر الیاف مدولادار، میانگین قطر الیاف هنروتیپ ، درصد الیاف هتروتیپ ، درصد الیاف مدولادار، میزان تنوع قطر بین الیاف و درصد الیاف حقیقی به ترتیب 0/26، 0/22، 0/28، 0/26، 0/67 و -0/39 بدست آمد.(P<0/01) همبستگی بین استحکام تا حد پارگی و درصد ازدیاد طول 0/84 محاسبه گردید.(P<0/01) 
درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است