منو
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش چهاردهم)
19 اسفند، 1398
مهمترین صادر کنندگان فرش دستباف جهان         طبق جدول وضعیت عمده ترین صادر کنندگان فرش را در بازار جهانی طی سالهای 1377-1347 نشان می دهیم. در طول 30سال سهم ایران ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش سیزدهم)
19 اسفند، 1398
وضعیت صادرات  فرش بین سالهای 1349 تا 1378 در سال 1349 صادرات غیر نفتی ایران در سال 1349 از لحاظ ارزش به 277,9 میلیون دلار و از لحاظ وزن به 1748,8 هزار تن رسید که نسبت به ارقام مشابه به سال 48 به ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش دوازدهم)
19 اسفند، 1398
بررسی تركيب بازار جهانی فرش ايران همانطور كه در جدول زیر ملاحظه می ‌شود سهم ايران در صادرات جهانی فرش دستباف از لحاظ حجم و ارزش طی سال‌های 59-1355 همراه با نوسانات شديدی مواجه بود. به نحوی كه از مجم ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش یازدهم)
19 اسفند، 1398
بررسی  فرش دستباف در اقتصاد كشور قاليبافی در ايران عموميت داشته و در اكثر نواحی شهری، روستايی و عشايری ايران قاليبافی رواج دارد. در ايران ظرفيت توليد فرش بطور بالقوه زياد می‌ باشد. لذا ‌بايد ب ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(دهم)
19 اسفند، 1398
وضع بازار فرش دستباف ایران در آلمان مقدمتاً بایستی گفت که 16 درصد کل مصرف فرش در آلمان از کشور ایران صادر می شود و این میزان معادل 3 برابر صادرات فرش ایران به آمریکا می باشد. در سال های اخیر میزان ص ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(نهم)
19 اسفند، 1398
صادرات فرش وضع بازار فرش دستباف در آمریکا: با بررسی هایی که به عمل آمده است تقریباً 20 درصد از مجموع درآمد قابل مصرف افراد در آمریکا برای خرید فرش (اعم از داخلی و یا خارجی) مصرف می شود و بر طبق آمار ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(هشتم)
19 اسفند، 1398
 آمار قالی بافان  بر طبق  آمار وزارت  کار (تهیه  شده  در سال  1328) تعداد  کارگران قالی باف  در حدود128973نفر بوده  است لیکن به موجب آماراداره کل آ ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش هفتم)
19 اسفند، 1398
خانم دکتر فیروزه عزیزی در بحث  اهمیت فرش در اشتغالزایی کشور در تحقیق خود بر این باورند که فرش دستباف از جمله صنایع دستی است که موجبات اشتغال افراد زیادی را جمعیت فعال کشور به ویژه روستائیان فرا ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران (بخش ششم)
19 اسفند، 1398
"آقای علاءالدين ازوجی در تحقیق خود با عنوان "تاثير محدوديت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش دستباف ايراندر بازار جهانی" بر این باورند که : بطوركلی پيشينه تاريخ نشان می ‌دهد كه تا قبل از سلسله صفوي ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
تاریخچه فرش
بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران (بخش پنجم)
19 اسفند، 1398
رنگرزی در صنعت قالی بافی هنر رنگزری اهمیتی کم و بیش یکسان با طراح و بافندگی دارد و اصولاً بدون وجود رنگ نقشی آفریده نمی شود.
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است