آشنایی با پشم مغان (قسمت نهم)

چگونگی شناسایی الیاف پشم:

آشنایی با پشم مغان (قسمت هشتم)

ویژگیهای پشم مصرفی در قالیبافی

آشنایی با پشم مغان (قسمت سوم)

تقسیم بندی الیاف پشم:

آشنایی با پشم مغان (قسمت دوم)

ویژگیهای فیزیكی پشم (ساختمان لیف پشم)

Wool The Natural Fibre

Limited supply and exceptional characteristics have made wool the world's premier textile fibre

آشنایی با پشم مغان (قسمت اول)

پشم از الیافی حیوانی است كه از بدن گوسفند به دست آید. امروزه بیش از ۲۰۰ نژاد گوسفند در دنیا شناخته شده كه اكثر آنها از نظر تولیدات تجاری و اقتصادی دارای اهمیت چندانی نبوده و صنعت پرورش گوسفند، تنها متكی به ۲۰-۱۰ نژاد آن می باشد.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است