منو
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش دهم)
19 اسفند، 1398
ابزار نا مناسب در مرحله دارکشی بايد از ابزارهای مناسب برای هر نوع قالی استفاده شود چرا که درغيراينصورت مسلما عيوبی بر فرش عارض خواهد شد.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش نهم)
19 اسفند، 1398
دارکشیدار کشی يکی ديگراز مراحل فرآوری فرش بعد از مرحله شستشو ميباشد که اين مرحله نيز بايد با دقت لازم و مراقبتهای ويژه انجام گيرد چرا که در اين مرحله نيز شايد عيوبی بر فرش عارض گردد که در کيفيت و ماند ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش هشتم)
19 اسفند، 1398
شستشو مرحله شستشو را می توان از جمله مراحل حساس آماده سازی فرش بحساب آورد که در صورت عدم دقت لازم و مراعات نکردن مسائل فنی و نکات ظريف تجربی در اين مرحله ؛ چه بسا عيوبی به شرح زير بر فرش تحميل خواهد ش ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش هفتم)
19 اسفند، 1398
عيوب عارضی عيوب عارضی به آن دسته ازعيب هائی گفته می شود که بعد از اتمام مراحل توليد ؛ در مراحل بهره وری از فرش به واسطه عوامل محيطی بر فرش عارض ميگردند.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش پنجم)
19 اسفند، 1398
آلات بافت و يا به عبارت ديگرهر ابزاری که بنحوی در توليد فرش نقش دارد ؛ در صورت عدم تناسب و يا فقدان استانداردهای لازم موجب بروز عيبهای غير قابل جبرانی در فرش بعمل آمده خواهند بود.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش چهارم)
19 اسفند، 1398
 رنگ بعنوان یکی دیگر از عوامل اصلی شکل دهنده فرش از آن جهت قابل توجه است که مستقیما با مصرف کننده در ارتباط بوده و شاید بتوان آنرا از ارکان اصلی فلسفه وجودی فرش از منظر زیبائی‌شناسی بحساب آورد؛ که الب ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش سوم)
19 اسفند، 1398
 ب : موا د و مصالح اوليه
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش دوم)
19 اسفند، 1398
پ: ناهمخوانی سایز فرش با سایز طرح
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش اول)
19 اسفند، 1398
شايد برای کلمه عيب درعرصه فرش نتوان مصداق واحدی تعريف نمود ؛ چرا که برای اين کلمه با توجه به عوامل گوناگونی از قبيل زمان ؛ مکان ؛انواع فرش ؛ ذهنيت افراد وغيره ؛ تعابير و مصاديق مختلفی را می توان يافت ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
مرمت و شستشوی فرش
فرش معيوب ؟ (بخش اول)
19 اسفند، 1398
شايد برای کلمه عيب درعرصه فرش نتوان مصداق واحدی تعريف نمود ؛ چرا که برای اين کلمه با توجه به عوامل گوناگونی از قبيل زمان ؛ مکان ؛انواع فرش ؛ ذهنيت افراد وغيره ؛ تعابير و مصاديق مختلفی را می توان يافت ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است