درباره نوسانات فرش

تاریخ بروزرسانی: 1401/7/2

آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 45,000,000 50,000,000 19,000,000
پرده ای 140,000,000 155,000,000 40,000,000
شش متری 200,000,000 220,000,000 80,000,000
نه متری 320,000,000 355,000,000 115,000,000
دوازده متری 450,000,000 500,000,000 200,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 180,000,000 200,000,000 80,000,000
پرده ای 400,000,000 450,000,000 200,000,000
شش متری 620,000,000 750,000,000 350,000,000
نه متری 950,000,000 1,050,000,000 450,000,000
دوازده متری 1,600,000,000 1,750,000,000 800,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 130,000,000 145,000,000 45,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 200,000,000 220,000,000 70,000,000
سه متری 360,000,000 390,000,000 100,000,000
شش متری 900,000,000 980,000,000 400,000,000
نه متری 1,350,000,000 1,450,000,000 500,000,000
دوازده متری 2,200,000,000 2,400,000,000 850,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 115,000,000 125,000,000 40,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 235,000,000 260,000,000 60,000,000
سه متری 215,000,000 235,000,000 85,000,000
شش متری 570,000,000 630,000,000 200,000,000
نه متری 1,050,000,000 1,150,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,450,000,000 1,600,000,000 500,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 280,000,000 310,000,000 90,000,000
سه متری 550,000,000 610,000,000 200,000,000
شش متری 1,200,000,000 1,350,000,000 450,000,000
نه متری 1,800,000,000 2,000,000,000 650,000,000
دوازده متری 2,500,000,000 2,750,000,000 900,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 420,000,000 460,000,000 100,000,000
سه متری 920,000,000 1,000,000,000 200,000,000
شش متری 2,100,000,000 2,300,000,000 450,000,000
نه متری 3,100,000,000 3,400,000,000 800,000,000
دوازده متری 4,500,000,000 4,900,000,000 1,000,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 104,000,000 118,000,000 35,000,000
سه متری 225,000,000 250,000,000 80,000,000
شش متری 490,000,000 550,000,000 200,000,000
نه متری 800,000,000 880,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,300,000,000 1,450,000,000 500,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 95,000,000 108,000,000 30,000,000
سه متری 205,000,000 225,000,000 75,000,000
شش متری 490,000,000 550,000,000 200,000,000
نه متری 850,000,000 950,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,300,000,000 1,450,000,000 600,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و چارک 65,000,000 72,000,000 15,000,000
ذرع و نیم 95,000,000 105,000,000 25,000,000
سه متری 150,000,000 165,000,000 45,000,000
پرده ای 210,000,000 230,000,000 85,000,000
شش متری 320,000,000 350,000,000 150,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و چارک 300,000,000 330,000,000 90,000,000
ذرع و نیم 600,000,000 660,000,000 200,000,000
سه متری 1,300,000,000 1,450,000,000 500,000,000
شش متری 3,500,000,000 3,900,000,000 1,200,000,000
نه متری 5,200,000,000 5,800,000,000 2,000,000,000
دوازده متری 8,300,000,000 9,000,000,000 3,000,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و چارک 220,000,000 245,000,000 80,000,000
ذرع و نیم 400,000,000 450,000,000 150,000,000
سه متری 820,000,000 900,000,000 300,000,000
شش متری 1,700,000,000 1,900,000,000 650,000,000
نه متری 2,700,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
دوازده متری 3,600,000,000 4,000,000,000 1,500,000,000