درباره نوسانات فرش

تاریخ بروزرسانی: 1400/9/11

آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 36,000,000 39,000,000 19,000,000
پرده ای 85,000,000 94,000,000 40,000,000
شش متری 155,000,000 170,000,000 80,000,000
نه متری 240,000,000 255,000,000 115,000,000
دوازده متری 400,000,000 450,000,000 200,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 180,000,000 200,000,000 80,000,000
پرده ای 400,000,000 450,000,000 200,000,000
شش متری 620,000,000 750,000,000 350,000,000
نه متری 950,000,000 1,050,000,000 450,000,000
دوازده متری 1,600,000,000 1,750,000,000 800,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 110,000,000 120,000,000 45,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 190,000,000 205,000,000 70,000,000
سه متری 300,000,000 330,000,000 100,000,000
شش متری 700,000,000 790,000,000 400,000,000
نه متری 1,250,000,000 1,350,000,000 550,000,000
دوازده متری 1,900,000,000 2,100,000,000 850,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 95,000,000 105,000,000 40,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 160,000,000 175,000,000 60,000,000
سه متری 195,000,000 215,000,000 85,000,000
شش متری 490,000,000 540,000,000 200,000,000
نه متری 850,000,000 950,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,050,000,000 1,150,000,000 500,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 180,000,000 195,000,000 90,000,000
سه متری 420,000,000 460,000,000 200,000,000
شش متری 1,000,000,000 1,100,000,000 450,000,000
نه متری 1,600,000,000 1,750,000,000 650,000,000
دوازده متری 2,200,000,000 2,400,000,000 900,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 320,000,000 350,000,000 100,000,000
سه متری 720,000,000 800,000,000 200,000,000
شش متری 1,600,000,000 1,800,000,000 450,000,000
نه متری 2,500,000,000 2,800,000,000 800,000,000
دوازده متری 3,400,000,000 3,800,000,000 1,000,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 74,000,000 82,000,000 35,000,000
سه متری 190,000,000 210,000,000 80,000,000
شش متری 450,000,000 500,000,000 200,000,000
نه متری 800,000,000 880,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,100,000,000 1,200,000,000 500,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 65,000,000 72,000,000 30,000,000
سه متری 170,000,000 185,000,000 75,000,000
شش متری 410,000,000 460,000,000 200,000,000
نه متری 800,000,000 900,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,100,000,000 1,250,000,000 600,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و چارک 200,000,000 220,000,000 90,000,000
ذرع و نیم 430,000,000 480,000,000 200,000,000
سه متری 850,000,000 950,000,000 400,000,000
شش متری 2,700,000,000 3,000,000,000 1,200,000,000
نه متری 4,300,000,000 4,800,000,000 2,000,000,000
دوازده متری 6,300,000,000 7,000,000,000 3,000,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و چارک 180,000,000 200,000,000 80,000,000
ذرع و نیم 280,000,000 310,000,000 150,000,000
سه متری 600,000,000 660,000,000 300,000,000
شش متری 1,400,000,000 1,550,000,000 650,000,000
نه متری 2,200,000,000 2,450,000,000 1,000,000,000
دوازده متری 3,000,000,000 3,300,000,000 1,500,000,000

Area Buy Rial Sell Rial نوسان نسبت به سال گذشته Rial
ذرع و نیم 20,000,000 22,000,000 5,000,000
سه متری 40,000,000 44,000,000 10,000,000
شش متری 100,000,000 110,000,000 20,000,000
نه متری 150,000,000 165,000,000 25,000,000
دوازده متری 200,000,000 220,000,000 50,000,000