ذرع و نیم تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشم

ذرع و نیم تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30865
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : رضایی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : یشمی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقشه رضایی چله و گل ابریشم