درباره نوسانات فرش

تاریخ بروزرسانی: 1399/12/16

آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 21,000,000 24,000,000 7,000,000
پرده ای 65,000,000 75,000,000 20,000,000
شش متری 90,000,000 100,000,000 40,000,000
نه متری 140,000,000 155,000,000 55,000,000
دوازده متری 200,000,000 220,000,000 80,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 140,000,000 160,000,000 50,000,000
پرده ای 300,000,000 340,000,000 100,000,000
شش متری 550,000,000 600,000,000 200,000,000
نه متری 770,000,000 850,000,000 300,000,000
دوازده متری 1,200,000,000 1,350,000,000 400,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 75,000,000 85,000,000 30,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 140,000,000 165,000,000 50,000,000
سه متری 215,000,000 235,000,000 70,000,000
شش متری 510,000,000 560,000,000 200,000,000
نه متری 680,000,000 750,000,000 250,000,000
دوازده متری 980,000,000 1,100,000,000 350,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 60,000,000 68,000,000 20,000,000
دایره قطر یک و نیم متر 130,000,000 145,000,000 40,000,000
سه متری 140,000,000 155,000,000 45,000,000
شش متری 340,000,000 380,000,000 80,000,000
نه متری 550,000,000 600,000,000 200,000,000
دوازده متری 720,000,000 800,000,000 400,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 140,000,000 155,000,000 50,000,000
سه متری 330,000,000 380,000,000 100,000,000
شش متری 750,000,000 820,000,000 250,000,000
نه متری 1,100,000,000 1,250,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,600,000,000 1,750,000,000 600,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 250,000,000 280,000,000 50,000,000
سه متری 550,000,000 600,000,000 100,000,000
شش متری 1,200,000,000 1,350,000,000 250,000,000
نه متری 1,800,000,000 2,000,000,000 400,000,000
دوازده متری 2,600,000,000 2,850,000,000 550,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 67,000,000 74,000,000 25,000,000
سه متری 140,000,000 158,000,000 40,000,000
شش متری 360,000,000 400,000,000 170,000,000
نه متری 500,000,000 560,000,000 200,000,000
دوازده متری 800,000,000 880,000,000 350,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 58,000,000 64,000,000 24,000,000
سه متری 135,000,000 148,000,000 59,000,000
شش متری 340,000,000 380,000,000 150,000,000
نه متری 500,000,000 550,000,000 200,000,000
دوازده متری 850,000,000 950,000,000 300,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و چارک 19,500,000 21,500,000 1,500,000
ذرع و نیم 30,000,000 33,500,000 2,500,000
سه متری 60,000,000 67,000,000 4,500,000
پرده ای 82,000,000 90,000,000 8,500,000
شش متری 130,000,000 150,000,000 15,500,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و چارک 12,000,000 13,500,000 1,000,000
ذرع و نیم 19,000,000 21,000,000 2,000,000
سه متری 40,000,000 45,000,000 4,500,000
پرده ای 62,000,000 68,000,000 6,500,000
شش متری 82,000,000 90,000,000 10,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و چارک 180,000,000 200,000,000 70,000,000
ذرع و نیم 290,000,000 320,000,000 90,000,000
سه متری 680,000,000 750,000,000 200,000,000
شش متری 1,800,000,000 2,000,000,000 600,000,000
نه متری 2,900,000,000 3,200,000,000 900,000,000
دوازده متری 4,000,000,000 4,500,000,000 1,300,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و چارک 100,000,000 115,000,000 40,000,000
ذرع و نیم 170,000,000 185,000,000 70,000,000
سه متری 260,000,000 290,000,000 90,000,000
شش متری 600,000,000 750,000,000 250,000,000
نه متری 950,000,000 1,050,000,000 400,000,000
دوازده متری 1,300,000,000 1,450,000,000 450,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
متر و نیم 60,000,000 68,000,000 20,000,000
پرده ای 120,000,000 135,000,000 50,000,000
شش متری 200,000,000 220,000,000 60,000,000
نه متری 300,000,000 340,000,000 80,000,000
دوازده متری 400,000,000 450,000,000 110,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
متر و نیم 32,000,000 35,000,000 15,000,000
پرده ای 50,000,000 55,000,000 15,000,000
شش متری 100,000,000 110,000,000 25,000,000
دوازده متری 110,000,000 125,000,000 30,000,000
نه متری 150,000,000 165,000,000 40,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 20,000,000 22,000,000 3,000,000
پرده ای 44,000,000 50,000,000 7,000,000
شش متری 90,000,000 100,000,000 20,000,000
نه متری 140,000,000 155,000,000 35,000,000
دوازده متری 190,000,000 210,000,000 50,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 19,000,000 22,000,000 6,000,000
سه متری 42,000,000 46,000,000 18,000,000
پرده ای 70,000,000 78,000,000 20,000,000
شش متری 88,000,000 98,000,000 30,000,000
نه متری 130,000,000 145,000,000 55,000,000

متراژ خرید ریال فروش ریال نوسان نسبت به سال گذشته ریال
ذرع و نیم 20,000,000 22,000,000 5,000,000
سه متری 40,000,000 44,000,000 10,000,000
شش متری 100,000,000 110,000,000 20,000,000
نه متری 150,000,000 165,000,000 25,000,000
دوازده متری 200,000,000 220,000,000 50,000,000