جفت قالیچه تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشمجفت قالیچه تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشمجفت قالیچه تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشمجفت قالیچه تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشم

جفت قالیچه تبریز طرح شیوا قلم چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22086
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیوا قلم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت سه متری تبریز نقشه شیوا قلم چله ابریشم