جفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید کهن کف ابریشمجفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید کهن کف ابریشمجفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید کهن کف ابریشمجفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید کهن کف ابریشمجفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید کهن کف ابریشم

جفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید کهن کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30906
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 60
طرح : کهن جدید
ابریشم : 90 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید کف ابریشم کهن اعلا