دوذرعی دستباف بیجار کردستان طرح ماهی سراسریدوذرعی دستباف بیجار کردستان طرح ماهی سراسریدوذرعی دستباف بیجار کردستان طرح ماهی سراسریدوذرعی دستباف بیجار کردستان طرح ماهی سراسری

دوذرعی دستباف بیجار کردستان طرح ماهی سراسری

فروخته شده

کد فرش : 30922
محل بافت : بیجار
عرض : 115 سانتی متر
طول : 165 سانتی متر
رج : 45
طرح : ماهی سراسری بیجار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت بیجار کردستان نقشه ماهی سراسری