جفت قالیچه سالاری جدید کف حاشیه و متن ابریشمجفت قالیچه سالاری جدید کف حاشیه و متن ابریشمجفت قالیچه سالاری جدید کف حاشیه و متن ابریشمجفت قالیچه سالاری جدید کف حاشیه و متن ابریشم

جفت قالیچه سالاری جدید کف حاشیه و متن ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22110
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 60
طرح : جفت سالاری دو متن تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی نفتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز سالاری جدید شصت رج دو کف ابریشم دو متن