شش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشم

شش متری تبریز طرح مشاهیر شصت رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10845
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 60
طرح : مشاهیر
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز شصت رج طرح بینظیر مشاهیر چله و گل ابریشم