شش متری نقشه جدید ماهی نه متنشش متری نقشه جدید ماهی نه متنشش متری نقشه جدید ماهی نه متنشش متری نقشه جدید ماهی نه متن

شش متری نقشه جدید ماهی نه متن

فروخته شده

کد فرش : 10857
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 204 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج