شش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10870
محل بافت : تبریز
عرض : 308 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 60
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه نامی چله و گل ابریشم شصت رج