دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلاییدوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلایی

دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امینی طلایی

فروخته شده

کد فرش : 40444
محل بافت : قم
عرض : 300 سانتی متر
طول : 403 سانتی متر
رج : 70
طرح : لچک ترنج امینی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

دوازده متری قم تمام ابریشم دستباف تولیدی امینی