جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31020
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی چله و گل ابریشم