جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف متن وحاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف متن وحاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف متن وحاشیه ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف متن وحاشیه ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف متن وحاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10898
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 40
طرح : صفریان جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

جفت شش متری تبریز نقشه جدید صفریان کف و حاشیه و چله و گل ابریشم