شش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10905
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 52
طرح : گلستان تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه گلستان چله و گل ابریشم