پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میوه چی گلدانیپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میوه چی گلدانیپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میوه چی گلدانیپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میوه چی گلدانیپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میوه چی گلدانی

پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی میوه چی گلدانی

فروخته شده

کد فرش : 41080
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم قم تولیدی میوه چی نقشه گلدانی