پرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرینپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرینپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرینپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرینپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرینپرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرین

پرده ای تمام ابریشم دستباف قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرین

فروخته شده

کد فرش : 41087
محل بافت : قم
عرض : 157 سانتی متر
طول : 238 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی شیرین روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

پرده ای چهار متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی شیرین