ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سعیدی گلریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سعیدی گلریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سعیدی گلریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سعیدی گلریزذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سعیدی گلریز

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی سعیدی گلریز

فروخته شده

کد فرش : 41089
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 117 سانتی متر
رج : 75
طرح : گلریز سعیدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز یشمی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی سعیدی نقشه گلریز