قالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی دسته گلی تولیدی روزگردقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی دسته گلی تولیدی روزگرد

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی دسته گلی تولیدی روزگرد

آماده فروش

کد فرش : 22337
محل بافت : قم
عرض : 138 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی دسته گلی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدانی دسته گلی تولیدی روزگرد