تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه ستونیتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه ستونی

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه ستونی

فروخته شده

کد فرش : 61429
محل بافت : قم
عرض : 29 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
عرض با قاب : 46 سانتی متر
طول با قاب : 108 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه ستونی تولیدی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : یاسی
رنگ حاشیه : یاسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه شکارگاه ستونی