دایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه نامی چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه نامی چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه نامی چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه نامی چله و گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک و نیم متر نقشه نامی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50190
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

فرش گرد قطر یک ونیم متر دستبافت تبریز نقشه نامی چله و گل ابریشم