ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31125
محل بافت : تبریز
عرض : 108 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : حقیقیان کف ساده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سبز یشمی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشم