جفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم دست دوم سالمجفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم دست دوم سالمجفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم دست دوم سالمجفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم دست دوم سالم

جفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 10994
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل ابریشم دست دوم سالم