قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح لچک ترنج حیواندارقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح لچک ترنج حیواندارقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح لچک ترنج حیواندارقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح لچک ترنج حیواندارقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح لچک ترنج حیواندار

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح لچک ترنج حیواندار

آماده فروش

کد فرش : 22352
محل بافت : قم
عرض : 136 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج حیواندار
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه لچک ترنج حیواندار