شش متری دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید هریس دور گلیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11005
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدیددور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم پنجاه رج