تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مومنی طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41130
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی مومنی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی مومنی نقشه شکارگاه