کناره باریک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتیکناره باریک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتیکناره باریک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتیکناره باریک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی

کناره باریک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی

فروخته شده

کد فرش : 41137
محل بافت : قم
عرض : 50 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

کناره باریک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد نقشه خشتی هشتادرج