پادری گلیم سوزنی کردی باف قوچان بسیار ریز بافپادری گلیم سوزنی کردی باف قوچان بسیار ریز بافپادری گلیم سوزنی کردی باف قوچان بسیار ریز بافپادری گلیم سوزنی کردی باف قوچان بسیار ریز باف

پادری گلیم سوزنی کردی باف قوچان بسیار ریز باف

فروخته شده

کد فرش : 80771
محل بافت : قوچان
عرض : 53 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 60
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

پادری گلیم سوزنی قوچان کردی باف اعلا بافت