ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31189
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 52
طرح : نوینفر جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید نوینفر چله و گل ابریشم