نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج

نه متری دستباف تبریز طرح طرح گلستان شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 49100
محل بافت : تبریز
عرض : 249 سانتی متر
طول : 359 سانتی متر
رج : 60
طرح : گلستان تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : روناسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

نه متری دستبافت تبریز نقشه گلستان چله و گل ابریشم شصت رج