دوازده متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دوازده متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دوازده متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دوازده متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دوازده متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم دوازده متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

دوازده متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 49101
محل بافت : تبریز
عرض : 300 سانتی متر
طول : 406 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

قالی دوازده متری دستبافت تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریبشم پنجاه رج