دایره دستباف تبریز قطر سه متر طرح شاهی چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر سه متر طرح شاهی چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر سه متر طرح شاهی چله و گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر سه متر طرح شاهی چله و گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر سه متر طرح شاهی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 59100
محل بافت : تبریز
عرض : 300 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : شاهی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سدری
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

فرش گرد دستبافت تبریز نقشه شاهی چله و گل ابریشم قطر سه متر پنجاه رج