ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک صفایی ترنجی چند متن

فروخته شده

کد فرش : 31210
محل بافت : قم
عرض : 98 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی چند متن
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم خردلی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی صفایی نقشه ترنجی چند متن هشتاد رج