قالیچه مربع یک ونیم در یک و نیم متر تمام ابریشم قم تولیدی روزگردقالیچه مربع یک ونیم در یک و نیم متر تمام ابریشم قم تولیدی روزگردقالیچه مربع یک ونیم در یک و نیم متر تمام ابریشم قم تولیدی روزگردقالیچه مربع یک ونیم در یک و نیم متر تمام ابریشم قم تولیدی روزگردقالیچه مربع یک ونیم در یک و نیم متر تمام ابریشم قم تولیدی روزگردقالیچه مربع یک ونیم در یک و نیم متر تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد

قالیچه مربع یک ونیم در یک و نیم متر تمام ابریشم قم تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 41148
محل بافت : قم
عرض : 150 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 80
طرح : دسته گلی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

فرش دستبافت مربع یک و نیم در یک و نیم متر ابریشم کامل قم تولیدی روزگرد