ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 31252
محل بافت : هریس
عرض : 105 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج