ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه زهره گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31249
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : زهره
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج