ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31263
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج