دوذرعی دستباف قوچان پشم و ابریشم طرح هندسی کف ابریشمدوذرعی دستباف قوچان پشم و ابریشم طرح هندسی کف ابریشمدوذرعی دستباف قوچان پشم و ابریشم طرح هندسی کف ابریشمدوذرعی دستباف قوچان پشم و ابریشم طرح هندسی کف ابریشمدوذرعی دستباف قوچان پشم و ابریشم طرح هندسی کف ابریشم

دوذرعی دستباف قوچان پشم و ابریشم طرح هندسی کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22470
محل بافت : کردی باف قوچان
عرض : 127 سانتی متر
طول : 170 سانتی متر
رج : 50
طرح : هندسی
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : عنابی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت قوچان کردی بافت کف ابریشم ریز باف