جفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشمجفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشم

جفت هجده متری دستباف تبریز طرح گلستان نامی شصت رج کف ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41246
محل بافت : تبریز
عرض : 345 سانتی متر
طول : 498 سانتی متر
رج : 60
طرح : گلستان نامی تولیدی نجف زاده
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز یشمی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 90 کیلوگرم

۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت هجده متری در مجموع سی و شش متر فرش دستبافت تبریز نقشه گلستان نامی شصت رج واقعی کف متن و کف حاشیه و چله و گل ابریشم تولیدی نجف زاده