قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی محلوجیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی محلوجیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی محلوجیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی محلوجیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی محلوجیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی محلوجی

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی محلوجی

فروخته شده

کد فرش : 22510
محل بافت : قم
عرض : 128 سانتی متر
طول : 198 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی محلوجی نقشه شکارگاه