ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهر ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهر ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهر ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهر

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی نجدمظهر

فروخته شده

کد فرش : 41254
محل بافت : قم
عرض : 88 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه نجد مظهر
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم نقشه عرضی شکارگاه تولیدی نجد مظهر اعلا بافت