نه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعینه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعینه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعینه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعینه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعینه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعینه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعی

نه متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم شصت و پنج رج واقعی

آماده فروش

کد فرش : 41292
محل بافت : تبریز
عرض : 252 سانتی متر
طول : 353 سانتی متر
رج : 65
طرح : گلستان با اشعار
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نه متری دستبافت تبریز نقشه گلستان با اشعار ترکی شصت و پنج رج واقعی چله و گل ابریشم