کناره گلیم ورنی طرح حوضی

کناره گلیم ورنی طرح حوضی

فروخته شده

کد فرش : 80362
محل بافت : دشت مغان
عرض : 74 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 0
طرح : چهار حوض
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

کناره دشت مغان ابریشمی