شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11127
محل بافت : تبریز
عرض : 207 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید کتیبه ای
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید علیا کتیبه ای چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی اعلا بافت