شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10860
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز گل ابریشم نقشه هریس